Dokumentacja techniczno-ruchowa tamy wentylacyjnej przejazdowej automatycznej typu KROK II

tylko dla wyrobisk z trasą kolejki podwieszanej spalinowej
wg dokumentacji nr 2
Spis treści:
 1. Przeznaczenie
 2. Budowa
 3. Zasada działania
 4. Sposób zabudowy i montażu
 5. Charakterystyka techniczna
 6. Postanowienia końcowe
 7. Rys. złożeniowy TWPA nr 01. (pobierz PDF)
 8. Rys. złożeniowy TWPA nr 2. (pobierz PDF)
 9. Rys. złożeniowy TWPA nr 2a. (pobierz PDF)
 10. Rys. złożeniowy TWPA nr 2b. (pobierz PDF)
 11. Rys. złożeniowy TWPA nr 5a. (pobierz PDF)

1. Przeznaczenie

Tama wentylacyjna przejazdowa automatyczna typu KROK II jest przeznaczona do tamowania powietrza kopalnianego w wyrobiskach górniczych wyposażonych w szynową kolejkę podwieszaną, w tym spalinową i spalinową zębatą, także dopuszczoną do jazdy ludzi. Przedmiotowe urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach "a","b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Śluzę wentylacyjną stanowią dwie tego typu tamy.

2. Budowa

TWPA typ KROK II składa sie z urządzenia do automatycznego mechanicznego, bez żadnego napędu i zasilania, sterowania drzwiami przejazdowymi dwuskrzydłowymi, otwieranymi pod prąd powietrza, umieszczonymi wraz z drzwiami dla przejścia załogi, w ramie odpornej na zaciskanie górotworu i przykręconej do obmurza za pomocą śrub. Drzwi przejściowe w przypadku dużych naporów, mogą być wyposażone w okienko komunikacyjne odciążeniowe. Tamy o wymaganej wysokości światła przejazdowego h=2200 mm i mniejszej posiadają ramę wspólną, pojedyńczą dla drzwi przejazdowych i przejściowych (rys.2), a w przypadku gdzie wymagana wysokość światła przejazdowego jest równa h=2300 mm lub większa, drzwi przejazdowe i przejściowe są w odrębnych ramach (rys.2a i rys.2b)

Mechanizm automatycznego otwierania i zamykania drzwi tamy, nie wymagający własnego zasilania, składa się z czterech zestawów sterujących , zabudowanych na szynach kolejki podwieszanej, przykręconych do podstaw połączonych z szynami KSP za pomocą spoin pachwinowych. Każdy zestaw sterujący posiada wbudowane ruchome zaczepy dla współpracy z zespołem jezdnym kolejki.

Dwa z czterech zestawów sterujących są zawsze otwierające i winny być zabudowane blisko tamy:

 1. - za tamą na szynie kolejki bezpośrednio sąsiadującej z szyną będącą w świetle obmurza tamy,
 2. - przed tamą (zaleca się) na następnej szynie, a odchylenie wysprzęglające w obydwóch przypadkach musi być skierowane w kierunku tamy

Dwa dalsze zestawy sterujące muszą być zabudowane również na szynach kolejki, ale bardziej oddalone od tamy, których odchylenie wysprzęglające musi być skierowane na zewnątrz tamy - są one zawsze zamykające. Odległość między zestawem sterującym otwierającym i zamykającym jednej tamy, po jednej jej stronie, powinna wynosić 2-3 mb, tzn. między nimi winna znajdować się np. jedna szyna kolejki podwieszanej.
W koniecznych przypadkach odległość ta może być większa.

Poziome końce zestawów sterujących zamykających zostały wyposarzone w sprzęgło dzwigniowe (5) dla współpracy z zaczepem (12) stałym lub ruchomym zabudowanym na obydwóch końcach zespołu jezdnego kolejki.

Konstrukcja zgodna z nowym zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym RP oznaczonym nr P.389716.

3. Zasada działania

Będący w ruchu zespół jezdny kolejki (rys.1) zbliżający się do tamy automatycznej (20) przejeżdza pod zestawem sterującym zamykającym (3) zabudowanym dalej od tamy, którego zaczep znajduje sie w pozycji wysprzęglonej, dojeżdża do zestawu sterującego otwerającego (2), znajdującego się bliżej tamy i zaczepia o jego zaczep ruchomy będący w położeniu zasprzęglonym, przemieszcza go siłą napędu klejki w położenie wysprzęglone i w tym samym czasie zostają otwarte dwuskrzydłowe drzwi (9) w tamie, poprzez układ liny sterującej (1) połączonej na stałe poprzez zaciski (14) z wszytskimi zaczepami ruchomymi w zestawach sterujących i dlatego wędrują one do przeciwnych położeń. W końcowej fazie tego ruchu górny uchwyt wózka z zaciskami (14) w zestawach sterujących zamykających, po obydwóch stronach tamy, uderza w górny zderzak (21) sprzęgła dzwigniowego (5) i przemieszcza go, równocześnie unosząc poziomy koniec zestawów sterujących zamykających po ubu stronach tamy wraz z zaczepem wózków, powodując ponowne ich wysprzęglenie w stosunku do ruchomego zespołu jezdnego kolejki.

Po rozsprzęgleniu się zespołu jezdnego z zaczepem, którym była otwierana tama, cały zespół jezdny przejeźdza przez otwartą tamę i następnie pod zestawem sterującym otwierającym, będącym po drugiej stronie tamy, którego zaczep w czasie otwierania jej został przesterowany do pozycji wysprzęglonej i jadąc dalej przejeżdza całą swoją długością pod sprzęgłem dzwigniowym i zestawem sterującym zamykającym.
Dopiero zaczepem (12) na końcu zespołu jezdnego kolejki, uruchamia sprzęgło dzwigniowe (5) poprzez zderzak dolny (22), które opuszcza zestaw sterujący zamykający (3) do pozycji zasprzęglonej, wówczas zepół jezdny zaczepia o ruchomy zaczep zestawu sterującego zamykającego będący teraz w pozycji zasprzęglonej i przemieszczając go do pozycji wysprzęglonej, zamyka za sobą tamę. W tym samym czasie trzy pozostałe zaczepy w zestawach sterujących wędrują do swojego pierwotnego (wyjściowego) położenia.

Znajdująca sie na trasie kolejki druga tama zachowuje się identycznie jak pierwsza.

W drodze powrotnej wszystkie czynności powtarzają się identycznie z tym tylko, że współpracuje ze sobą druga para zestawów sterujących.

4. Sposób zabudowy i montażu

 1. Wciosy do tam śluzy wyznaczyć w odległości pozwalającej na zabudowanie kompletu zestawów sterujących. Odległośc ta jest zależna od długości zespołu jezdnego kolejki. Odległość pomiędzy zestawem sterującym zamykającym pierwszej tamy i otwierającym dla drugiej tamy musi być większa od zespołu jezdnego kolejki.
 2. Wciosy dla tam wyznaczyć w pierwszym polu za zawiesiem łańcuchowym szyny nośnej kolejki KSP, uwzględniając kierunek przepływu powietrza.
 3. Wymurować obmurza tam odpowiednio do wymiarów ramy. Należy zwrócić uwagę, aby po wymurowaniu filarków, szyny dla murowania sklepienia założyć wyżej o 100 mm, niż wysokość światła przejazdowego stosowanej ramy tamy.
 4. Skręcić ramę tamy i przymocować ją za pomocą śrub do obmurza.
 5. Wpiąć w trasę kolejki komplet szyn wraz z podstawami dla mocowania zestawów sterujących, zgodnie z pkt. 1
 6. Do podstaw (na szynach) dla zestawów sterujących zamykających, bliższych tamy, zabudować (przed i za tamą) sprzęgło dzwigniowe (5) wraz z równią pochyłą (6).
 7. Wpiąć w trasę kolejki komplet zestawów sterujących zgodnie z powyższym opisem i rysunkiem złożeniowym. Zestawy sterujące otwierające (bliższe tamy) mocować na stałe za pomocą połączeń śrubowych, natomiast w zestawach sterujących zamykających jeden koniec (przy odchyleniu wysprzęglającym) zablokować sworzniem do podstawy tulejowej, a drugi koniec umieścić na otwartym sprzęgle dzwigniowym (5)
 8. Zabudować na zestawach sterujących zamykających (bardziej oddalonych od tamy) rolki zwrotne (4) dla liny sterującej (1). Uchwyt napinający rolkę zablokować sworzniem do łańcucha podwieszającego szynę kolejki lub dopuszcza się również mocowanie rolek zwrotnych (4) za pomocą "śruby rzymskiej" i łańcucha do kolejnego zawiesia szyny KSP lub stropnicy ŁP.Można zastosować także cięgło sztywne śrubowe.
 9. Zabudować nad szyną kolejki KSP będącą w świetle tamy (20) prowadnicę sterownika cięgieł (10), wraz z sterownikiem (7), za pomocą uchwytów tulejowo - śrubowych, do dolnego wolnego ogniwa łańcucha podwieszającego szynę kolejki.
 10. Zawiesić wszystkie skrzydła drzwi tamy i zostawić drzwi przejazdowe dwuskrzydłowe w pozycji otwartej.
 11. Wciągnąć linkę sterującą (1) o średnicy φ 11 mm zgodnie z rys. złożeniowym, przedkładając kolejno przez otwory w zaciskach śrubowych (14) wózków sterujących, w sprzęgle dzwigniowym (5) oraz w sterowniku cięgieł (7), w którym to połączyć końce liny w zaciskach śrubowych, wprowadzając je w otwory w lini prostej, napiąć linkę i zacisnąć wstępnie nakrętkami M24, a końcówki liny mocować na przemiennie do zacisków śrubowych po drugiej stronie sterownika (7). Zabudowana lina musi stanowić leżącą cyfrę osiem, której pasma krzyżują sie w osi tamy. Na trasie między zestawami sterującymi prowadzić linę (1) możliwie w linii prostej.
 12. Zacisnąć linę sterującą (1) w sterowniku cięgieł (7) dokręcając wszytskie zaciski śrubowe M24.
 13. Zamknąć drzwi przejazdowe tamy.
 14. Połączyć drzwi przejazdowe (9) tamy (20) za pomocą cięgieł (8) z sterownikiem (7).
 15. Ustawić ruchome zaczepy w zestawach sterujących otwierających (przed i za tamą) w położeniu zasprzęglonym, w stosunku do zestawu jezdnego kolejki (rolkę ruchomego zaczepu w zestawie sterującym ustawić około 30 mm od jego początku) i zacisnąć na nich (na stałe) linkę sterującą za pomocą zacisków śrubowych M24.
 16. Ustawić ruchome zaczepy w zestawach sterujących zamykających w położeniu wysprzęglonym w stosunku do zespołu jezdnego kolejki i zacisnąć na nich ( na stałe) linkę sterującą za pomocą zacisków śrubowych M24.
  Wszystkie zaciski śrubowe M24 dokręcać kluczem o ramieniu 600 mm do momentu zmniejszenia sie średnicy w zacisku do około ½ jej wymiaru poprzecznego.
 17. W celu samoczynnego zamykania się drzwi przejściowych połączyć ciężarek umieszczony w filarku środkowym ramy za pomocą linki, poprzez układ rolek z zaciskiem śrubowym w górnej części drzwi.
 18. Początek i koniec zespołu jezdnego kolejki wyposarzyć w zaczepy (12), które w przypadku zabudowy na odrębnych wózkach, wyprzedzających zespół transportowy, muszą być połączone z nim liną bezpieczeństwa.
  Dopuszcza się zabudowę zaczepów (12) za kabiną kierowcy .
  UWAGA: należy zwrócić uwagę, aby w czasie otwierania i zamykania tamy ruchome zaczepy w zestawach sterujących zamykających, opuszczając się z pozycji wysprzęglonej do zasprzęglonej, trafiały pomiędzy wózki nośne zespołu jezdnego transportowego kolejki. W przeciwnym razie zastosować odpowiednio dłuższy lub krótszy dyszel dla wózka z zaczepem (12).
 19. W przypadku zabudowy tamy blisko skrzyżowania wyrobisk lub zakrętu należy stosować dla liny sterującej (1) rolkę zakrętową (19)
  (podwójną - kierującą linę sterującą na łukach).

TAMA SPRAWNA - dla uruchomienia drugiej tamy w śluzie czynności te wykonać identycznie.

Zastosowany (wybrany) typoszereg szerokości światła przejazdowego tamy o wymiarze powyrzej 2200mm (czyli od 2300mm) może być wyposażony w drzwi przejazdowe składające się z drzwi zasadniczych, oraz części dokręcanej z uszelnieniem gumowym.

5. Charakterystyka techniczna

DANE KONSTRUKCYJNE
(Przykład)
Wartość (jednostka miary)  
a) Zewnętrzny wymiar ramy (czwórdzielnej)   Lub wg zamówienia
- wysokość - 2280 (mm)
- szerokość - 3120 (mm)
b) Wew. wymiar światła transportowego  
- wysokość - 2000 (mm)
- szerokość - 2000 (mm)
c) Wew. wymiar światła przejściowego  
- wysokość - 1900 (mm)
- szerokość -  700 (mm)
d) Ciężar zestawu sterującego (1 szt) -   40 (kg)
e) Ciężar największego elementu ramy -   50 (kg)
f) Gwarancja poprawnego działania w okresie co najmniej 12 miesięcy pod warunkiem montażu i eksploatacji urządzenia i drzwi tamy zgodnie z instrukcjami wytwórcy  
g) Spadek naporu na śluzie -  800 (Pa)

Do zalet tamy należy zaliczyć :

Typowe wielkości wykonania tamy - światła przejazdowego:

Wysokość(mm) Szerokość(mm)
1900 1900
2000 2000
2100 2100
2200 2200
2300 2300
2400 2400
2500 2500
2600 2600
  2700

6. Postanowienia końcowe

 1. Tama automatyczna typu "KROK" nie wymaga obsługi.
 2. Tama i urządzenie sterujące zasadniczo nie wymaga konserwacji po zabudowaniu zgodnie z instrukcją i rysunkiem złożeniowym, jedynie raz w miesiącu odpowiednio przeszkolony pracownik winien sprawdzić:
  a) stan zacisków śrubowych na linie sterującej oraz jej stan
  b) stan ruchomych zaczepów w zestawach sterujących
  c) stan sprzęgła dzwigniowego wraz z równią pochyłą
  d) stan progu tamy - ważnym jest aby dolna krawędz ramy nie stykała się bezpośrednio z wypiętrzanym spągiem wyrobiska.
 3. Istnieje całkowita gwarancja, że w układzie śluzy nie nastąpi otwarcie dwóch tam jednocześnie
 4. Prędkość zestawu jednego KSP w miejscu tam do 1,0 m/s.
 5. Konstrukcja metalowa tamy malowana farbą antykorozyjną białą.

UWAGA 1:
Przez tamę przechodzić tylko osobno wyodrębnionym przejściem !

UWAGA 2:
Jedynym warunkiem sprawności i trwałości tamy jest, aby transportowany materiał kolejką KSP było odpowienio podwieszony na zestawie jezdnym (nie był ciągnięty po spągu) i nie wystawał poza jego długość.

UWAGA 3:
W przypadku koniczności otwarcia drzwi przejazdowych tamy, bez udziału kolejki, należy rozpiąć połączenie sworzniowe cięgieł sterujących z drzwiami przejazdowymi, następnie ręcznie otworzyć drzwi.

UWAGA 4:
Podczas ruchu kolejek spalinowych przez TWPA typu "KROK II" , kierowca zobowiązany jest nadać ostrzegawcze sygnały akustyczne przed otwarciem lub zamknięciem tam, oraz w czasie ruchu drzwi.

UWAGA 5:
Pod urządzeniem sterującym śluzy może się znajdować w ruchu tylko jeden zestaw jezdny KSP.

UWAGA 6:
Każdą tamę i jej najbliższe otoczenie wyposażyć w należyte oświetlenie.


WYKAZ

Części zamiennych TWPA typu „KROK II”

 1. Lina sterująca ø 11 mm
 2. Zestaw sterujący otwierający
 3. Zestaw sterujący zamykający
 4. Rolka zwrotna liny sterującej
 5. Sprzęgło dźwigniowe
 6. Równia pochyła
 7. Sterownik cięgieł
 8. Cięgło sterujące drzwiami
 9. Drzwi przejazdowe
 10. Prowadnica sterownika cięgieł
 11. -------------------------------------
 12. Zaczep przewożny
 13. Drzwi przejściowe
 14. Wózek sterujący z zaciskami śrubowymi M24

_____________________________
19. Rolka prowadząca linę sterującą na łukach
20. Rama tamy